Google 合作夥伴

Google 合作夥伴(Google Partners)係Google為好似Orionx呢類型嘅廣告agency、digital marketing agency 推出嘅合作計劃。只要參加咗計劃而又符合Google要求嘅公司,就可以得到認證,獲得由Google頒發嘅合作夥伴標誌喇。 

要獲得「Google Partner」豬仔印,首先就梗係要向Google提供完整嘅公司資料啦,跟住公司裡面嘅員工亦要通過包括搜尋廣告、流動廣告、影片廣告、多媒體廣告同購物廣告等五個領域嘅Google Adwords認證,以證明公司 (即係好似Orionx咁) 喺呢D方面嘅技術同專業知識。除此以外,Google亦要求申請公司嘅廣告支出、收益同增長必須達到一定要求。所以,「Google 合作夥伴」標誌可以話係對一間公司嘅專業、規模同成績嘅綜合認可。 

成為Google Partner之後,公司就可以喺網站以及其它推廣印刷品上顯示「Google Partner」標誌,表明具備相關嘅專業知識同認證。公司嘅資料亦同時會喺「Google Partner」嘅搜尋網站上顯示,從而接觸到更多嘅潛在客戶,更可以參與指定嘅Google活動,好似參加培訓課程同埋又獲得支援服務,咁就可以確保公司繼續維持同精進服務質素 (都係好似Orionx咁)。

另一方面,預備喺Google落廣告同宣傳推廣嘅客戶亦可以透過「Google Partner」搜尋有認證又可靠嘅公司 (即係好似 Orionx 咁呢...),並查閱每一個Google Partner嘅簡介、服務內容、最低預算、獲得嘅Adwords認證等資料,從中選擇最合適嘅公司合作 (係囉,又係 Orionx 咁囉)。